• Tiếng Việt
  • English

Liên hệ

Contact us when you need support!

Chủ tịch nhiệm kỳ 15
Mr Nguyễn Văn Xê
ĐT:  091 8027079
Email: leaderteam@connectchapter.com

Ban Khách Mời
Mr.Lương Đức Sơn – Trưởng ban Khách mời
ĐT: 091 3903299
Email: bankhachmoi@connectchapter.com

Ban Thư Ký
Mrs Văn Mỹ Châu – Trưởng ban Thư ký
ĐT: 090 8466448
Email: bankhachmoi@connectchapter.com