• Tiếng Việt
  • English

Giải thưởng tháng, Tháng 4 năm 2015
Giải thưởng tháng, Tháng 4 năm 2015

Thành viên đóng góp xuất sắc ( anh ) Trần Chính Nghĩa
(Giám đốc) Công  Ty Xây Dựng Viễn Thông Miền Nam