• Tiếng Việt
  • English

Bài Thuyết trình 10 phút của Phó Giám Đốc : Nguyễn Đỗ Quỳnh
Bài Thuyết trình 10 phút của Phó Giám Đốc : Nguyễn Đỗ Quỳnh

 

file-page1

file-page2

file-page3

file-page4

file-page5

file-page6

file-page7

file-page8

file-page9

file-page10

file-page11

file-page12file-page13

 

Nguồn : Phó Giám Đốc Nguyễn Đỗ Quỳnh